Barn som misshandlas i hemmet

Sverige har ratificerat FN:s barnkonvention, vilket betyder att alla invånare i landet är förbundna att följa det som konventionens 54 artiklar föreskriver. Trots det händer det att barns rättigheter kränks även i Sverige, genom att barn utsätts för våld eller vansköts på olika sätt i hemmet.

Redan innan barnkonventionen ratificerades hade Sverige lagar som skyddade barn. Det är till exempel förbjudet att aga barn i Sverige ända sedan 1979. Denna lag gäller inte bara barnets föräldrar, utan också andra vuxna. Att idag fysiskt skada ett barn, genom att slå, sparka, nypa eller på annat sätt skada det, är idag klassificerat som barnmisshandel. Barnmisshandel behöver dock inte bestå av fysiskt våld. Även psykiska kränkningar mot barnet, som hot, nedsättande kommentarer eller hån räknas som misshandel, liksom sexuella övergrepp och ren vanvård.

Att föräldrar misshandlar sina barn i hemmet kan vara svårt att förstå, men även om det inte finns några ursäkter för det, kan det finnas förklaringar. Föräldrarna kanske själva har känslomässiga problem, ibland efter att de själva utsatts för våld under sin uppväxt. I vissa länder, till exempel USA (som är ett av bara tre länder i världen som inte har ratificerat barnkonventionen) är det en vanligare åsikt bland mödrar och fäder att man som förälder har rätt att aga sitt barn. Den inställningen kan förekomma, om än i mindre utsträckning, även i Sverige.

Om ett barn i en utsatt situation i hemmet kan få hjälp eller inte beror till stor del på hur uppmärksamma vuxna i barnets omgivning är, och på att de faktiskt vidtar åtgärder om de upptäcker att ett barn far illa. Här har skolväsendet, lärare, förskollärare och fritidsledare ett stort ansvar, eftersom de sannolikt träffar barnen mest av alla utomstående vuxna. Alla som jobbar med barn har dessutom en skyldighet att anmäla till Socialtjänsten om de misstänker att ett barn misshandlas. För att göra en anmälan räcker det att ha en misstanke, att vara orolig. Man behöver inte ha bevis eller vara helt säker. Som privatperson kan man dessutom göra anmälan anonymt.

Att upptäcka att ett barn far illa hemma kan vara svårt, eftersom det inte finns några universella tecken; alla barn reagerar olika på fysisk eller psykisk misshandel. Vissa drar sig undan eller in i sig själva, andra utagerar genom att mobba eller kränka andra barn. Vissa skadar sig själva, direkt eller genom destruktiva beteenden som drogmissbruk eller kriminalitet. Det kan bero på dåligt självförtroende och bristande tillit till vuxna, som en följd av misshandeln. Som vuxen är det viktigt att lyssna på barnen, att låta dem berätta i sin egen takt, och att vidta åtgärder om du misstänker misshandel eller vanvård.

Barn som misshandlas i hemmet 1