BBIC, Barns Behov i Centrum

BBIC står för Barns Behov i Centrum, och är en metod och en princip som bland annat används av Socialstyrelsen i deras arbete. Tanken är att arbetet med hjälp av BBIC ska utgå från barnets behov och stärka barnperspektivet i arbetet. Dessutom vill man stärka delaktigheten för barn och unga. I syfte att uppnå detta har Socialstyrelsen utvecklat BBIC ytterligare under 2014 och 2015.

I socialtjänsten används BBIC för att bedöma om ett barn har behov av skydd eller inte, och i vilken utsträckning. För att göra den bedömningen utgår man från BBIC:s nio grundprinciper och den så kallade BBIC-triangeln. Den används som utgångspunkt under hela processen, från handläggning till genomförande och uppföljning.800px-Socialstyrelsen2010a

De nio grundprinciperna styr socialtjänstens arbete med barn, och har utvecklats utifrån svensk barnavårdsforskning, svensk lagstiftning och praxis. Principerna skapar en helomfattande värdegrund, teori och metodsyn som alla tjänstemän på Socialstyrelsen ska följa i sitt arbete med barn.

BBIC-triangeln, å sin sida, beskriver på ett konkret sätt de bedömningsgrunder som en socialarbetare kan använda för att avgöra om ett barn behöver skydd eller inte. Den identifierar barnets behov, uppdelade på tre ”sidor” av triangeln eller tre huvudgrupper: Barnets utveckling, Föräldrarnas förmåga och Familj och miljö. I Barnets utveckling ingår faktorer som sociala relationer, känslor och beteende, utbildning samt hälsa. I Föräldrarnas förmåga tittar man på stimulans och vägledning, känslomässig tillgänglighet, säkerhet samt grundläggande omsorg. Ett exempel på det sistnämnda är till exempel om föräldrarna sköter om barnets tänder eller inte. Så länge barnet är så litet att det inte kan borsta tänderna själv faller det nämligen på föräldrarnas ansvar att ta hand om barnets munhygien. När barnet blir äldre får man göra en rimlig avvägning; det går inte att alltid kontrollera vad barnet äter eller om det borstar tänderna morgon och kväll. Då kan man istället säga att föräldrarna uppfyller sitt ansvar genom att ta barnet till en tandläkare om det skulle få hål i tänderna. Om du behöver ta ditt barn till en tandläkare i Stockholm hittar du enkelt en på Varden.se. Den tredje sidan av triangeln, Familj och miljö, omfattar faktorer som socialt nätverk och integrering, boende, arbete och ekonomi, familjebakgrund och nuvarande familjesituation.

zenko